วิดีโอฝึกอบรมการสร้างเว็บไซต์

วิดีโอฝึกอบรม เพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการธุรกิจบนระบบออนไลน์ ด้วย CSLOXINFO MATRIXWEB SOLUTION

ความรู้ด้านการสร้างร้านค้าออนไลน์

 • การทำร้านค้าออนไลน์ในยุค Digital Economy
 • การนำ Digital Economy มาประยุคต์ใช้กับร้านค้าออนไลน์
 • การนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ร่วมกับธุรกิจ (e-Business)
 • ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำธุรกิจ (e-Business)

การตลาดออนไลน์

 • การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)
 • การเตรียมข้อมูลสำหรับการสร้างเว็บไซต์
 • การสร้างคำค้นหา (Keywords)
 • การทดสอบและบริหารคำค้นหา
 • การเพิ่มความนิยมให้เว็บไซต์ (Rating)
 • การเชื่อมโยงเว็บไซต์กับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
 • ตัวอย่างการทำการตลาดออนไลน์ด้วย Social Media
 • ข้อควรระวังในการทำธุรกิจร้านค้าออนไลน์

เทคนิคการจัดเตรียมข้อมูล

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์
 • การซื้อ-ขาย บนร้านค้าออนไลน์
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์
 • เทคนิคการการนำเสนอและการเพิ่มมูลค่าของสินค้าบนร้านค้าออนไลน์
 • ระบบการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้าบนร้านค้าออนไลน์
 • เทคนิคการสร้างการจดจำบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อเพิ่มคำสั่งซื้อ
 • การศึกษาพฤติกรรมลูกค้าเพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์

การจัดการการสร้างร้านค้าออนไลน์

 • ขั้นที่ 1 เริ่มป้อนข้อมูลกิจการ/ร้านค้า
 • ขั้นที่ 2 ป้อนข้อมูลที่ตั้งและสถานที่ติดต่อ
 • ขั้นที่ 3 ป้อนข้อมูลรูปภาพ
 • ขั้นที่ 4 สร้างข้อมูลกลุ่มสินค้าหรือหมวดหมู่สินค้า
 • ขั้นที่ 5 ป้อนข้อมูล e-Catalog ของกิจการ/ร้านค้า
 • ขั้นที่ 6 สร้างระบบจัดการคลังสินค้า
 • ขั้นที่ 7 สร้างเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ (Smart Web)

เทคนิคการรับคำสั่งซื้อ

 • เทคนิคการรับคำสั่งซื้อ
 • การรับคำสั่งซื้อแบบใบขอซื้อ
 • เทคนิคการวัดผลความสำเร็จของร้านค้าออนไลน์
 • ช่องทางในการชำระเงิน
 • สร้างข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ของกิจการ/ร้านค้า
 • สร้างองค์ความรู้ของกิจการ/ร้านค้าสู่สังคมออนไลน์
 • สร้างคลังภาพของสินค้า
 • เชื่อมโยงร้านค้ากับระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์