สมัครเข้าร่วมฝึกอบรม

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจเข้าสู่ e-Business ของระบบ CSLOXINFO MATRIXWEB SOLUTION

หลักสูตรฝึกอบรม* :

คำนำหน้า* :

  • นาย
  • นาง
  • นางสาว

ชื่อ-นามสกุล* :

เลขบัตรประชาชน* :

*ข้อมูลเลขบัตรประชาชนของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าร่วมอบรมเท่านั้น

โทรศัพท์มือถือ* :

*ใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น เช่น 0891234567

E-mail* :

ชื่อสถานประกอบการ/ชื่อธุรกิจ* :

ประเภทกิจการ* :

ตำแหน่ง* :

ที่อยู่สถานประกอบการ* :

*ที่ตั้งสถานประกอบการ และจังหวัด

จังหวัด* :